Viser arkivet for stikkord fredspris

Fredsprisen bør gå til Bialiatski

I dag har eg har nominert menneskerettsforkjempar Ales Bialiatski frå Kviterussland til Nobels Fredspris 2013. Bialiatski vil vere ein verdig vinnar av fredsprisen.

Politisk arbeid og arbeid for menneskerettane er risikosport i Kviterussland. Ales Bialiatski er ikkje skuggeredd. Med stor fare for eigen tryggleik har han via livet sitt til å gjere menneskeretts-situasjonen i Kviterussland betre. Han har vore arrestert ei rekkje gonger som følgje av sitt arbeid for menneskerettar og mot eit totalitært regime; fyste gong i 1988. Han stifta menneskerettsorganisasjonen Viasna i 1996, og under hans leiing har senteret hjulpet tusenvis av ofre for regimets undertrykking. Viasna samlar òg informasjon om menneskerettsbrot, arbeidar for å spreie kunnskap om menneskerettar, overvaker vala i landet – og spreier informasjon om det.

Det gjer ein ikkje ustraffa i Kviterussland. Styresmaktane har gjentekne gonger freista å vengeklippe både Bialiatski og organisasjonen Viasna. Bialiatski sjølv har vore fengsla sidan november 2011, då han – etter ei politisk motivert dom – vart idømd 4,5 års fengsel. I valet mellom eksil og fengselsstraff, valde han sistnemnde for å sette søkelys på menneskeretts-situasjonen i Hviterussland. Han sit no fengsla under kummerlege forhold.

Fredspris til Bialiatski vil sette søkjelyset på dei uverdige tilhøva for menneskerettane i Kviterussland og mot det som med rette kallas Europas siste diktatur.

Som valobservatør i Kviterussland i 2012, observerte eg kor sjangselause opposisjonskandidatane var, både til å køyre valkamp, og til å nå gjennom med sitt bodskap – om ein då ikkje allereie var hindra i å stille som kandidat. Eg såg sjølv korleis massivt valfusk effektiv var med å stenge døra for eit sete i parlamentet, for kandidatar som mot dårlege odds hadde klart å passere barrierane og fikk stille til val. Den massive internasjonale kritikken mot valet til nytt parlament i Kviterussland kom ikkje overraskande på nokon. Eg har vore valobservatør i fleire tidlegare sovjetrepublikkar, men tilhøva for dei demokratiske kreftene i Hviterussland er dei vanskelegaste eg har opplevd. Og framleis sit fleire regimekritikarar i fengsel etter presidentvalet i 2010.

Nobels fredspris 2013 bør gå til ein som har gjort ein særleg stor innsats for verdiar som vi tek som ei sjølvfølge. Slik er det ikkje i Bialiatskis heimland. Ei rekkje styresmakter, og internasjonale organisasjonar, peikar med rette på den nedslåande situasjonen for menneskerettar og demokrati i Kviterussland. Tortur er utbredt, og fengselstilhøva er særs kummerleg. Hviterussland er det einaste landet i Europa som både idømmer og gjennomførar dødsstraff. Ei rekke rapportar viser at kritiske journalistar, menneskeretts-aktivister og opposisjonspolitikarar er utsett for press, represaliar og truslar frå styresmaktene. Hviterussland har fleire politiske fangar. Opposisjonen har vanskelige kår, med overvaking, trakassering og arrestasjonar. Politiet går systematisk til verks for å slå ned på uavhengig politisk verksemd. Domstolane er ikkje uavhengige, og mange saker er politisk styrt. Det er høg grad av korrupsjon i landet. Mellom anna sonar ein journalist ein dom på fem år for å ha fornærma presidenten i ein artikkel. Det er vanskeleg å forstå og akseptere at dette skjer her i Europa i vår tid.

Eg meiner at Nobels fredspris bør bidra til å vende verda sine auge mot situasjonen i Kviterussland. Bialiatski har ofra mykje for det målet. Han har gjennom i rekkje år vist eit ekstraordinært mot, og ein overlegen viljestyrke, med eit mål for auge: betre menneskeretts-situasjonen i Hviterussland. Arbeidet har so langt gitt han ei rekkje internasjonale priser som anerkjenning av hans arbeid for fred og menneskerettar. Nobels fredspris 2013 bør bli den neste.

Nobels fredspris for 2013 bør gå til ein som verkeleg fortener han. Ales Bialitski er en særs verdig kandidat. Å gje Nobels fredspris til Ales Bialiatski, er i Alfred Nobels ånd.