Viser arkivet for stikkord sande

Biltrafikken går ned

I går kunne TV2 melda at vi kjører mindre bil. Dette er fyste gong dei siste 18 åra at vi har ein nedgong i biltrafikken, og nedgongen er størst på austlandet . Samstundes melder Ruter om rekordauke i kollektivtrafikken i hovudstaden, med heile 13% auke i årets fyrste fire månader.

Eg er ikkje i tvil om at den sterke satsinga på kollektivtrafikk i Oslo er med på å forklare auken. I Oslo er det no etterkvart ”rullande fortau” i sentrumsområda, og trikk som går kvart femte minutt i bykjerna.

Nokre stader i landet er bilen heilt nødvendig, andre stader kan eit godt kollektivtilbod gje eit godt nok transporttilbod for mange. Eit godt kollektivtilbod er difor ein føresetnad for å redusere unødvendig bilkøyring.

Arbeidet mot stadig aukande bilisme må halde fram. Nedgongen i vegtrafikken er størst for tunge kjørety – og minimal for lette kjørety. Det tyder nok på at finanskrisa langt på veg har ”æra”.

Tala understrekar likevel at det er gode grunner til å fokusera på kollektivtrafikken – men ikkje berre i dei store byane. I mitt eige heimfylka, Sogn og Fjordane, er vegtrafikken aukande. Det same gjeld Finnmark. Dette understrekar at også kollektivtilbodet i distrikta må styrkast – og at vi fortsatt må ha full trøkk på arbeidet med å erstatte dagens bilar med nullutsleppskjørety. For bilar kjem vi til å ha i landet vårt i uoverskueleg framtid, og då er det viktig at desse ureinar så lite som mulig.

Sp vil ha lik nettleie for alle

Stortinget har nå vedtatt at det skal utredes lik nettleie for hele landet. Erling Sande, som er energipolitisk talsmann i Sp, ser dette som en seier. Vedtaket ble gjort i forbindelse med behandlingen av ny energilov. I dag kan strømmen faktisk være dyrere der den produseres.

Se VIDEO med Erling

Vi gir deg 40.000 kr i vrakpant

For å få flere til å kjøpe miljøvennlige biler, vil Senterpartiet gi 40.000 kroner til alle som leverer en bensin- eller dieselbil til opphogging.

Dette under forutsetning av at pengene går til kjøp av el-bil eller hybrid-bil. Vi greier oss ikke uten bil, men de bør gå på fornybar energi som strøm. Støtt miljøkampen, ved å gi Sp en stemme.

Se Erling Sandes VIDEO om vrakpant

Ny lov for Naturmangfold

Stortinget vedtok i dag en ny lov om naturmangfold, som inneholder de nye “kjørereglene” i naturvern-politikken.

Erling Sande (Sp) var saksordfører for loven, og sier i vedlagte VIDEO at det viktigste er at prinsippet om: “Vern gjennom bærekraftig bruk”, nå blir bestemmende for naturvern-politikken.

Blant annet må kulturlandskap pleies/skjøttes, for å kunne bevares. Derfor må norske bønder kunne forsette å bruke naturens ressurser i gårdsdriften.

Klikk her for å se VIDEO