Viser arkivet for stikkord senterpartiet

Vi treng IKKJE oljesand!

Helge Lund får meg til å tenke på Rock Hudson. Ikkje fordi dei både er høge og mørke, og har utsjånaden med seg – men fordi dei begge reklamerar for feil produkt.

I Aftenposten fredag 4. september, har Helge Lund eit flammande innlegg for oljesand. ”Vi trenger oljesand!”, skriv han, og grunngjev det med den forventa auken i verdas energi-etterspørsel. Han skriv riktig nok at oljesandprosjektet har betydelige utfordringar. Der kan han vanskeleg seiast imot. Om 10 år, vil prosjektet sleppe ut like mykje CO2 som heile den norske bilparken. I tillegg kjem ei rekke andre miljøproblem.

Helge Lund gjer seg sjølv til frontfigur for utvinning av oljesand. Rock Hudson var frontfigur for sigarett-røyking. ”Remember, you can smoke as many Camels as you want”, stod det i reklamen – og helse-effekta var god: ”Their costlier tobaccos never jangle your nerves”.

Mine nerver roar seg ikkje med tanken på at oljesand blir del av løysinga på energikrisa. Oljesand er like lite miljøvennlig som tobakk er helsefremjande. Vi må, på same måte som vi seier at oljefondet skal halde seg vekke frå enkelte typar investeringar som er miljøskadelege, ha slike reglar for det direkte statlege eigarskapet. Canada er sjølvsagt ansvarleg for eigne utslepp, men det er Stortingets ansvar korleis vi bruker fellesskapets kapital. Oljesand er åpenbart så forureinande at det neppe er i fellesskapets interesse.

Eg har snarare stor tru på morgondagens løysing: det grøne gullet. Senterpartiet vil løyve opp mot 8 milliardar årleg til produksjon av ny fornybar energi.

Er det mykje pengar? Ja, men det er likevel ikkje meir enn gevinsten frå 14 dagars oljeproduksjon.

Grøne sertifikat gir grøne arbeidsplassar

Den norske kraftproduksjonen er rein. Ca 60% av energien vi brukar, kjem frå utsleppsfri kraft – i hovudsak vasskraft. Det er bra, men ikkje bra nok. Vi treng ny fornybar kraft til å erstatte fossilt drivstoff på bilar, og til å kunne elektrifisere sokkelen. Det vil gje kutt i klimagass-utsleppa som verkeleg monnar.

Vi treng meir grøn kraft. Avtalen om grøne sertifikat er først og fremst godt nytt for klimaet. Målet er at avtalen skal syte for utbygging av 12-13 Twh fornybar el-kraft i Noreg i perioden 2010-2020. Det svarer til forbruket i 600 000 – 650 000 husstandar i Noreg.

Avtalen er også godt nytt for arbeidsmarknaden. Potensialet for fornybar kraftproduksjon er stort. Mange prosjekt som tidligare ikkje har vert sett i gang, blir no lønnsame å byggje ut. Det vil gi både inntekter og arbeidsplassar.

Sterke senter med levande omland!

Venstrepolitikar Alfred Bjørlo går i eit lesarbrev i Firda til angrep på Liv Signe og Senterpartiet som han meiner ikkje tek debatten om folketalsutvikling på alvor. Det ville i så fall vore oppsiktsvekkande.

Senterpartiet har alltid vore opptatt av korleis folketalet utviklar seg og kjempa mot sentralisering av makt, kapital og buseting som i stadig større grad samlar seg i Oslogryta. Senterpartiet sin kritikk av Georg Arnestad er ikkje at den gamle arbeiderpartimannen før kvart val står fram og gjev Senterpartiet skulda for alt som er vondt og vanskeleg – men at han tek av seg arbeiderpartihatten/skribenthatten og uttalar seg som forskingsleiar når han gjer det.

For Arnestad har ikkje noko grunnlag for å hevde at det er dei senterpartistyrte kommunane i Sogn og Fjordane som har folketalsnedgong – tala viser nesten motsett tendens. Den delen av landet der folketalsnedgongen har vore sterkast er i Finnmark. Der er det Arnestad sitt eige parti, Arbeiderpartiet, som har site med makta – Senterpartiet har i liten grad hatt makt der.

I Sogn og Fjordane treng vi sterke senter og livskraftige omland. Skal vi få det må vi sikre sentra eigen vekstkraft. Førde bygger seg no ein posisjon som sterkt senter nettopp fordi det har eit levande omland – Folketalet aukar no i Førde, men også i Jølster, Naustdal og Gaular.

Kanskje er litt av grunnen at vi ikkje har flytta alle funksjonar i lokalsamfunna som skule, helsesenter og eldreinstitusjonar frå Skei, Naustdal, Vassenden og Sande inn til Førde. Det finnast framleis levande lokalsamfunn og bygder rundt Førde, der innbyggarane brukar Førde by som regionsenter.

Senterpartiet har vore med på å styrke Førde gjennom grep som er med å stimulere til vekst. Vi har satsa på kompetanse og statlege arbeidsplassar gjennom å opprette Lotteri- og Stiftelsetilsynet, som no får enno fleire oppgåver, vi har lagt delar av NVE sitt ansvar på skred til Førde og styrka oppgåvene til NVE sitt regionkontor her. Vi har jobba med gode samferdsleløysingar, som er viktig for ein stad i vekst, gjennom satsing på E 39 og gangvegen på Sunde. Og vi har bidrege til satsinga på kultur gjennom å vere med å sikre bygginga av nytt kunstmuseum i Førde sentrum. I tillegg har styrkinga av kommuneøkonomien vore med å mellom anna å styrke næringsarbeidet i kommunane. På same måte har vi styrka andre senter i fylket.

I Finnmark har sentra i langt større grad vakse på bekostning av omlandet sitt. Det kan fungere godt så lenge det er noko å vekse på – no opplever dei aller fleste ”sentra” i Finnmark stagnasjon og attendegong. Her i Sogn og Fjordane har vi framleis høve å bygge opp sterke senter saman med livskraftig omland. Då trur vi i Senterpartiet at oppskrifta er å stimulere til næringsutvikling og gründerverksemd, ha gode og sterke velferdstenester innan skule og omsorg, satse på kultur og frivillig arbeid, bygge på kompetanse og finne gode samferdsleløysingar.

Alfred Bjørlo og Arnestad er med å teikne eit altfor dystert bilde. Me må no fokusere på at det skjer fantastisk mykje spennande rundt om i fylket vårt – folketalsnedgangen har snudd til folketalsvekst, det er nye arbeidsplassar på gang i samband med petroleumsnæring i Florø og på Lutelandet. Satsinga på fornybar energi og aktivitet knytt til det er spennande – her skjer det ting i Måløy, på Eid, i Førde, Høyanger, Årdal og andre stader. Viss vi skal gå oss fast i svartsynet og ikkje sjå dei mange positive ting som skjer rundt oss – ja då blir det vanskeleg å få til positiv utvikling i fylket vårt. Vi må bli enno flinkare å fokusere på moglegheitene!

Djerve mål og utfordrande tiltak

I dag inviterte Bellona, i samarbeid med Senterpartiet, til høyring på Stortinget. Temaet var Bellonas klimaplan for Noreg, og kva posisjonar Noreg skal ha i dei internasjonale klimaforhandlingane.

Sidan FNs klimapanel la fram si rapport, har det knapt kome ei einaste positiv klimanyhende. Snarare tvert om. Isen smeltar fortare enn dei mest alvorlege anslaga. Havet kjem til å stige endå meir enn vi trudde for kort tid sidan. Jorda tek ikkje opp like mykje CO2 lengre som vi hadde rekna med. Det einaste positive i eit temmelig dystert bilete, er at det er mogleg å gjere noko med det.

Det er lettare å sette seg djerve mål, enn å finne dei gode tiltaka. Bellona utfordrar oss med rette, og rapporten deira inneheld mange gode tiltaksforslag. Vi kan ikkje rekne med at løysinga kjem heilt kostnadsfritt. Vi er nøydd til å akseptere nokre naturinngrep for å få produsert ny fornybar energi. Vi kjem ikkje utanom kostnader til fangst og lagring av CO2, utbygging av ny fornybar energi, og liknande.

Sjølv er eg langt meir bekymra for kostnadene ved å ikkje gjere noko for å stoppe klimaendringane. Å reparere skadane – i den grad det overhovudet let seg gjere – er mykje dyrare.

Når Senterpartiet til dømes vil bruke 6-8 milliardar årleg på å få til ny fornybar energi, er ikkje dette å kaste pengar ut vindauget. Vi må skilje mellom kostnad og investering. Vi er overbevist om at Noreg fortsatt skal vere ei energistormakt. Det er ei investering for framtida å snu fokus frå sort til grønt gull.

Starten på oljeeventyret kosta nok og nokre kroner før det ga gevinst.

Sp vil ha lik nettleie for alle

Stortinget har nå vedtatt at det skal utredes lik nettleie for hele landet. Erling Sande, som er energipolitisk talsmann i Sp, ser dette som en seier. Vedtaket ble gjort i forbindelse med behandlingen av ny energilov. I dag kan strømmen faktisk være dyrere der den produseres.

Se VIDEO med Erling

Vi gir deg 40.000 kr i vrakpant

For å få flere til å kjøpe miljøvennlige biler, vil Senterpartiet gi 40.000 kroner til alle som leverer en bensin- eller dieselbil til opphogging.

Dette under forutsetning av at pengene går til kjøp av el-bil eller hybrid-bil. Vi greier oss ikke uten bil, men de bør gå på fornybar energi som strøm. Støtt miljøkampen, ved å gi Sp en stemme.

Se Erling Sandes VIDEO om vrakpant

Ny lov for Naturmangfold

Stortinget vedtok i dag en ny lov om naturmangfold, som inneholder de nye “kjørereglene” i naturvern-politikken.

Erling Sande (Sp) var saksordfører for loven, og sier i vedlagte VIDEO at det viktigste er at prinsippet om: “Vern gjennom bærekraftig bruk”, nå blir bestemmende for naturvern-politikken.

Blant annet må kulturlandskap pleies/skjøttes, for å kunne bevares. Derfor må norske bønder kunne forsette å bruke naturens ressurser i gårdsdriften.

Klikk her for å se VIDEO