Slepp opp klimabremsen, Haltbrekken!

Vindkraft og annan fornybarproduksjon er ein del av løysinga på klimakrisa. Difor må Haltbrekken slutte å protestere mot all fornybar energi – dersom han framleis vil utfordre regjering og Storting på klimahandling.

Det er skilnad på å være varsam når det skal byggast ut ny fornybar energi, og å vere motstandar på rein automatikk.

Det er klimaendringane som er det største trugsmålet mot verdas biologiske mangfald. Berre ei temperaturauke på 2 gradar, som er det verda i beste fall blir samde om, vil føre til auka risiko for utrydding for meir enn 20% av verda sine kjende kjente artar. Om verda ikkje får til eit dramatisk kurs-skifte, blir temperaturauken langt høgare enn dette. Det vil få skremmande konsekvensar.

Noreg treng meir vindkraft for at vi skal nå klimamåla våre. Naturvernforbundet bremsar så godt dei kan. Dei har klaga på heile 8 av 10 vindkraftprosjekt som er omsøkt til NVE. Med andre ord: dei har klaga på heile 97,93 % av all konsesjonssøkt vindkraftproduksjon. Dette kjem i tillegg til at dei stod bak om lag halvparten av klagene på småkraftsaker i 2010 og 2011.

Om Haltbrekken og Naturvernforbundet får vilja si, ser det mørkt ut for Noreg sitt viktigaste bidrag til klimakrisa.

Slepp vindkrafta fri, Haltbrekken. Det er vår!

Vist 823 gonger. Følgt av 2 personar.

Kommentarar

“Noreg treng meir vindkraft for at vi skal nå klimamåla våre” sier Erling Sande. Er dette riktig? Sande har kanskje lest rapporten “KRAFTTAK FOR RIKTIG KRAFTBRUK” fra sept. 2010 og er uenig i denne? Norge trenger overhodet ikke mer vindkraft. Norge er nettoeksportør og har vært det i mange år. Erling Diesen, tidligere direktør i NVE, sier at Norge vil flyte over av kraft, uten utbygginger. Torstein Bye (SSB) og Michael Hoel (UiO) skriver at økt eksport av fornybar kraft ikke vil bidra til å redusere klimagassutslipp i utlandet, slik mange synes å tro. Dette er det svært mange fagfolk som støtter dem i.

Norge har en fornybarandel på over 60% mot EU´s 8,5%, likevel har vi forpliktet oss til å øke denne. Med enkel energieffektivisering kan Norge mer enn oppfylle fornybardirektivet, dette er det ingen uenighet om. Å spare energi er bedre enn å produsere mer, forbruket må ned. Men dette mener jo ikke SP, som bl.a. ber oljebransen å peise på.

Med noe mer avansert effektivisering som tredoble glass i vinduer, bedre isolering, å huske bruk av grytelokk, droppe varmtvannsberedere, redusere temperaturen på vaske- og oppvaskmaskiner og begrense vekten av biler osv. osv. , kan det spares mye.

Forskere (Julian Alwood et. al.) fant at 73 prosent av den globale energibruken kan spares ved slike endringer. Som regel har diskusjonen om å redusere utslippet av drivhusgasser hatt fokus på renere måter å lage energi. Men der slike metoder kan ta årevis å få i gang kan man øke energieffektiviteten allerede i dag, med eksisterende teknologier og kunnskap, melder New Scientist.

Lars Haltbrekken, som sikkert kan svare for seg selv, er ikke mot all fornybar energi, bare den dumme fornybare og unødvendige fornybare energiutbyggingen, som er skadelig. Selv om Norge bygger massivt ut vindindustri og alle småbekker, blir det bare et musepiss i havet i fht europas energibehov (særlig ved stenging av atomkraftverk). Dette er symbolpolitikk, og en unødvendig og skadelig rasering av natur og biologisk mangfold.

Om Erling Sande (og SP), og den sittende regjering, bryr seg om det globale klimaet, burde energien og ressursene rettes mot tiltak som monner; lag plan for nedtrapping av olje og gassproduksjon, bruk mer på forskning på god fornybar energi; sol og jordvarme. Vi har boreteknologien, men bruker den feil. Effektiviser kraftanlegg, linjer, offenlige bygg, ta et krafttak for kollektivtransport og gods på bane og båt, og dropp skogprosjektet til Navarsete.

Sande rir populistiske hestar i beste SP-ånd. Bygg ut og verda blir redda. Eg trur mange etter kvart ser at dette er ein politikk som fører til nettopp det motsette. Meir energi fører til auka forbruk av ressursar og auka utslepp. Ein forbruksspiral som ikkje kan halde fram. Ein vekstmani som må temmast for å få ressursane på kloden til å strekke til i framtida. For det er idèen om den evige vekst som raserer kloden. Ein idè som Sande applauderer og påskundar. I dette høve med nye enorme industriområde i sårbar kystnatur.

Vindkraft handlar kun om subsidiar og utbytte for kraftselskapa. Gjerne utanlandske. Utbytting og bondefangeri. Klimaargumentet er rein bløff! Det har ikkje blitt stengt ned eit einaste forureinande og prisgunstig kolkraftverk som følgje av SP/AP sin naturøydeleggjande politikk.

" Innvandrarar får ned strømforbruket i Norge " . Lurer på hva slags " Blåruss" som står bak det bestillingsverket ?.

Annonse

Nye bilder